BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Ban chỉ đạo

1

GS.TS. Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng, ĐHCT

Trưởng ban

2

GS. TS. Trần Ngọc Hải

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

Phòng Quản lý khoa học 

Thành viên

Ban tổ chức

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

Trường Đại học Cần Thơ

Trưởng ban

2

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Phó Trưởng ban

3

TS. Lê Cảnh Định

Phân viện quy hoạch TKNN 

Phó Trưởng ban

4

PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

5

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

6

TS. Trương Chí Quang

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

7

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

Ban chuyên môn

1

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Trưởng ban

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Lộc

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

3

PGS.TS Huỳnh Văn Chương

Đại học Huế

Thành viên

4

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung

Viện nghiên cứu BĐKH, ĐHCT

Thành viên

6

GS. TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Thành viên

7

TS. Nguyễn Đình Giang Nam

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

8

PGS. TS. Phạm Việt Hòa

Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM

Thành viên

9

PGS.TS Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

10

TS. Lê Cảnh Định

Phân viện quy hoạch TKNN

Thành viên

11

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

12

PGS.TS. Võ Quốc Tuấn

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

13

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

14

TS. Trương Minh Thái

 Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

15

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Điệp

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

16

TS. Trương Chí Quang

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

17

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

18

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

19

PGS. TS. Trương Hoàng Đan

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

20

PGS. TS. Trần Kim Tính

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

21

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

Ban Thư ký

1

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Trưởng ban

2

ThS. Vương Tuấn Huy

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

3

ThS. Nguyễn Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

 

Hội thảo Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lrconference@ctu.edu.vn