Bài viết yêu cầu theo thể lệ viết bài của Tạp chí Khoa Học Đất

1. Nội dung

1.1. Tạp chí Khoa học Đất (ISSN 2525-2216) đăng tải các bài báo cáo khoa học công bố các kết quả của các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các mô hình thử nghiệm mới về đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất bền vững; giới thiệu kết quả của các công trình nghiên cứu mới về kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường liên quan đến đất.

1.2. Những bài dịch, tóm tắt tổng hợp tư liệu nước ngoài về khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý liên quan đế đất, nước, phân bón.

2. Thể lệ viết bài

2.1. Tạp chí Khoa học Đất chỉ đăng tải các bài báo cáo khoa học chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. Các thông tin, tư liệu, số liệu phải đảm bảo chính xác, trung thực, chọn lọc, khoa học.

2.2. Bài báo cáo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

- Bài báo phải được trình bài theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, (các) tác giải (tối đa 4 tác giả), tên cơ quan, địa chỉ email của (các) tác giả, nội dung của báo cáo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiêm cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, tốm tắt (tiếng Việt, tiếng Anh), từ khóa.

- Từ khóa được trình bài theo thứ tự alphabet, từ 3-5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dụng, ý nghĩa của từ.

- Phần tóm tắc (tiếng Việt, tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.

2.3. Tài liệu tham khảo được trình bài theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

+ đối với các tài liệu làm bài báo trong tạp chính ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

2.4. Tác giả liên hệ phải được chỉ rỏ cùng với địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo.

2. Bài báo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

- Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, (các) tác giả (tối đa 4 tác giả), tên cơ quan, địa chỉ email của (các) tác giả, nội dung của bài báo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, tóm tắt (tiếng Việt, tiếng Anh), từ khóa.

- Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 - 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ.

- Phần tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.

- Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

     + Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

     + Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

3. Địa chỉ gởi bài toàn văn

Bài toàn văn xin gởi theo liên kết

Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội thảo Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lrconference@ctu.edu.vn